ÜRÜN VEYA HİZMET SATAN KİŞİ İÇİN

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

DataLonga Bilişim A.Ş. (DataLonga)  kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, Şirketimiz bünyesindeki “Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi” ve “Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi” faaliyetleri için “Ürün veya Hizmet Satan Kişi” kişi grubuna yapılmaktadır.

 • Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DataLonga Bilişim A.Ş. (DataLonga) (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

 1. Toplanan kişisel veri kategorileri:
 • Kimlik
 • İletişim
 • Müşteri İşlem
 • Finans
 1. Toplanan genel nitelikli kişisel veriler:
 • Ad
 • Soyad
 • Doğum tarihi 
 • Tc kimlik no 
 • İmza 
 • Adres
 • E-posta adresi
 • İletişim adresi
 • Telefon no
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Fatura Bilgileri
 • Senet Bilgileri
 • Çek Bilgileri
 • IBAN Numarası ve Hesap Numarası Bilgileri
 1. Toplanan özel nitelikli kişisel veriler:
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Alınmamaktadır
 1. Kişisel veri toplama amaçları: 

VERİ KATEGORİSİ

İŞLEME AMAÇLARI


Kimlik

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi,  Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi,  Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi,  Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi,  Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir: 

 1. Kişisel veri aktarılabilecek taraflar:

VERİ KATEGORİSİ

AKTARIM AMAÇLARI

ALICI GRUPLAR

YURT DIŞINA AKTARIM

Kimlik

Bilgi paylaşımı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız,  İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar

Aktarılmıyor

İletişim

Bilgi paylaşımı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız,  İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar

Aktarılmıyor

Müşteri İşlem

Bilgi paylaşımı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız,  İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar

Aktarılmıyor

Finans

Bilgi paylaşımı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız,  İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar

Aktarılmıyor

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 1. Kişisel veri toplama yöntemleri:
 • Söz Konusu Kişinin Beyan Ettiği Evraklar
 • Muhasebe Kayıtları
 • Sözleşme
 • Fatura Bilgileri
 1. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:
 • Sözleşmenin Kurulması
 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 • Kanunlarda Öngörülmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak ŞİRKETE iletebilirsiniz:

 • Yazılı olarak
 • Posta Adresi: Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. 38/4 Şişli/İSTANBUL
 • Kep Adresi Yoluyla
 • E-Posta : datalongabilisim@hs01.kep.tr
 • Noter aracılığıyla
  • Posta Adresi: Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. 38/4 Şişli/İSTANBUL

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Hızlı başvuru yapın !

İlgilendiğiniz Program
Ad Soyad
Eposta Adresiniz
Telefon Numaranız

Sepetim

Sepet Toplamı 0