Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde “Veri Sorumlusu” sıfatıyla DataLonga Bilişim Anonim Şirketi (Veri Bilimi Okulu) tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin amacı; Veri Bilimi Okulu tarafından sunulan hizmetlere ulaşmak amacıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında veya hizmetlerden yararlanırken paylaşmış olduğunuz veya Veri Bilimi Okulu tarafından toplanmış olan kişisel verilerinizin  (adınız, telefon numaranız, fotoğrafınız, özgeçmişiniz, e-posta adresiniz, aldığınız eğitimler, çalıştığınız işyeri gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerini şu amaçlarla kullanılmaktadır;

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • İletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Veri Bilimi Okulu öğrencilerinin veya adaylarının memnuniyet ve beğenilerini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda eğitimler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlar, çözüm ortaklarımız ve üyesi olduğumuz üçüncü kişi konumunda bulunan internet mecraları ve dijital programlar tarafından Veri Bilimi Okulu takipçilerine öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirebilmek,
 • Kullanıcılarının şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Veri Bilimi Okulu’nun sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, Veri Bilimi Okulu tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Bilimi Okulu, kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

3. KİŞİSEL VERİLER’İN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri Bilimi Okulu tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Veri Bilimi Okulu hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek, Veri Bilimi Okulu bilinirliğini ve faydasını artırmak amacıyla reklam/marketing çalışmalarında kullanılabilecek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmekte kullanılabilecek ve internet ortamında yayınlanmak suretiyle Veri Bilimi Okulu tarafından ayrıca söz konusu kişisel veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR

Kanun’un 11. Maddesi gereği, kişisel veri sahipleri Veri Bilimi Okulu’na info@veribilimiokulu.com başvurarak kendileri ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Yukarıda yer alan ve Şirketimiz DATALONGA BİLİŞİM A.Ş. (“Veri Bilimi Okulu”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Veri Bilimi Okulu Kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda;

 Adım, telefon numaram, fotoğrafım, özgeçmişim, e-posta adresim, aldığım eğitimler, çalıştığım işyeri gibi Kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak DataLonga Bilişim Anonim Şirketi tarafından,

Veri Bilimi Okulu  bilinirliğini  ve  faydasını  artırmak  ve  tanıtımını yapmak  amacıyla  reklam/pazarlama çalışmalarında kullanılmak üzere kaydedilmesine, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmekte kullanılmasına, internet ortamında yayınlanmasına, Linkedin, Instagram gibi sosyal mecralarda bildirilerde kullanılmasına, fotoğraf ve video görüntülerimin sosyal medya ve basılı yayın üzerinden paylaşılmasına, ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlaması amacıyla; eğitim, iletişim, fotoğraf ve video görüntülerimin işlenmesine ve reklam/pazarlama unsuru haline getirilerek yayınlamasına,

bu gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metninde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına, internette yayınlanmasına, yurtdışına aktarılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla , özgür irademle onay veriyorum.

Bu sebeple işbu açık rıza metnini Google Forms sistemindeki ilgili alandaki butona tıklayarak onaylamanız ile birlikte Kanun’da yer verilen hükümlere uygun olarak, Şirketimize bildiriminiz neticesinde sizlerin sağlayacağı kişisel verilerinizi işliyor, aksi Kanun’da öngörülmedikçe de işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe saklıyoruz.

Hızlı başvuru yapın !

İlgilendiğiniz Program
Ad Soyad
Eposta Adresiniz
Telefon Numaranız

Sepetim

Sepet Toplamı 0